Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Od 1956 roku projektujemy, testujemy i produkujemy bezpieczne, wydajne i innowacyjne produkty dla branży budowlanej. Kupujemy materiały od dostawców z całego świata. Nasze wyroby znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym oraz mają zastosowania w infrastrukturze przemysłowej. Projektujemy i testujemy produkty w celu poprawy wydajności i integralności strukturalnej. Poprawa ta sprawia, że nasze produkty są bardziej trwałe, a często mogą uratować życie w przypadku klęsk żywiołowych.

Sprawdź warunki naszego zaangażowania w zakresie odpowiedzialności społecznej na stronie angielskiej Simpson Strong-Tie ® (wersja anglojęzyczna).

Related Content

 1. Kodeks etyki w biznesie

  1 listopada 2011 r.
  W Simpson Manufacturing Co., Inc. i jej podmiotach zależnych, w tym w Simpson Strong-Tie Sp. z o.o. oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy, dyrektorzy i członkowie zarządu będą odnosić się do siebie nawzajem, naszych klientów i dostawców z dobrą wolą, zaufaniem i szacunkiem. Spółka przykłada dużą wagę do uczciwości, zachowania wysokich standardów etycznych oraz przestrzegania przepisów prawa, regulacji i regulaminów.

  Poniżej określone są wytyczne dotyczące stosowania takich zasad:

  Przestrzeganie przepisów prawa, regulacji i regulaminów
  Rachunkowość: Należy postępować zgodnie z przyjętymi zasadami i środkami kontroli wymaganymi przez Amerykańską Komisję ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Amerykańską Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) oraz Nowojorską Giełdę (NYSE). Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać od Dyrektora Finansowego Spółki.

  Równe traktowanie w zatrudnieniu i przeciwdziałanie dyskryminacji: Spółka stosuje odpowiednie praktyki działania, aby zapewnić w pełni równe traktowanie w zatrudnieniu. Oczekujemy także, że nasi pracownicy będą wykonywać swoją pracę w sposób profesjonalny, dbając o dobro swoich współpracowników. Zabronione jest nękanie jakiegokolwiek pracownika przez innego, niezależnie od łączącego ich stosunku podwładności. Pracownik, który doświadczy nękania, powinien zawiadomić o tym swojego przełożonego lub kierownika oddziału. Jeśli pracownik nie jest zadowolony ze sposobu załatwienia jego sprawy, powinien zgłosić się do Prezesa Simpson Strong-Tie lub Prezesa Simpson Manufacturing.

  Przepisy dotyczące papierów wartościowych: Pracownikom Spółki nie wolno zawierać transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe Spółki, dla korzyści swojej, członków swojej rodziny lub innych osób, w oparciu o znajdujące się w ich posiadaniu istotne informacje na temat Spółki, które nie są dostępne publicznie (informacje wewnętrzne). Ponadto pracownikom nie wolno nikomu przekazywać takich informacji wewnętrznych. Informacje wewnętrzne to informacje na temat działalności Spółki, których Spółka nie podała do publicznej wiadomości, takie jak szacunkowe zyski, wszczęcie lub wynik sporów sądowych, fuzje i przejęcia lub inne, które mogą mieć wpływy na majątek Spółki, a tym samym na cenę jej akcji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w materiałach na temat polityki i procedur Insider Trading, dostępnych u Dyrektora Finansowego Spółki.

  Przepisy antymonopolowe: Nigdy nie rozmawiamy o naszych cenach z konkurentami. Nie zawieramy nielegalnych porozumień ani nie podejmujemy nielegalnych praktyk ograniczających działalność handlową. Dodatkowe informacje na temat przepisów antymonopolowych można uzyskać od Prezesa  Simpson Strong-Tie lub Prezesa Simpson Manufacturing.
  Przepisy antykorupcyjne: Oczekujemy, że nasi członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy i przedstawiciele będą przestrzegać wszystkich przepisów krajowych i zagranicznych w trakcie działalności prowadzonej poza terytorium USA, w tym, między innymi amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA).

  BHP
  Spółka dąży do zapewnienia czystego, bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Od wszystkich pracowników oczekujemy przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz postępowania zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznej pracy.

  Prowadzenie dokumentacji i przekazywanie informacji
  Wszelkie dokumenty i przekazywane informacje muszą być dokładne, kompletne, uczciwe i przekazywane na czas.
   
  Konflikt interesów
  Każdy pracownik, dyrektor i członek zarządu powinien podejmować decyzje w najlepszym interesie Spółki, a nie dla swojej osobistej korzyści. Może dojść do konfliktu interesów, gdy pracownik, dyrektor lub członek zarządu podejmuje działania lub posiada osobiste interesy, które mogą mu utrudnić wykonywanie swojej pracy dla Spółki w sposób obiektywny i skuteczny. Może to dotyczyć dodatkowych interesów, dodatkowego zatrudnienia, dodatkowych inwestycji lub relacji biznesowych z osobami znajomymi lub krewnymi, które mogą prowadzić do konfliktu interesów. Pracownicy, dyrektorzy i członkowie zarządu powinni zgłaszać każdy potencjalny konflikt interesów i nie wolno im podejmować żadnych działań dla swojej osobistej korzyści, o których dowiedzą się w wyniku wykorzystania majątku, informacji lub pozycji Spółki. Pracownikom nie wolno przyjmować poczęstunków, rozrywki, podróży, gratyfikacji, towarów lub materiałów promocyjnych, które mogłyby wpłynąć na ich obiektywizm przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Pracownikom zasadniczo nie wolno przyjmować żadnych takich podarunków o wartości powyżej 50 USD. Podczas niektórych imprez biznesowych powyższa kwota może ulec przekroczeniu. Udział pracownika w takich imprezach wymaga zgody przełożonego.

  Uczciwe traktowanie
  Pracownicy, dyrektorzy i członkowie zarządu powinni dążyć do uczciwego traktowania klientów i dostawców Spółki, a także siebie nawzajem. Nikt nie powinien wykorzystywać drugiej osoby w wyniku manipulowania istotnymi faktami lub ich nieprawdziwego przedstawiania.

  Jakość
  Produkty spełniające nasze standardy jakości są istotą naszego sukcesu. Każda osoba w Spółce jest odpowiedzialna za jakość produktów i musi dbać o zapewnienie skutecznego działania Systemu Zarządzania Jakością. Dodatkowe informacje na temat zasad jakości obowiązujących w Spółce można uzyskać od swojego przełożonego.
  Ochrona i należyte wykorzystywanie majątku Spółki
  Wszyscy pracownicy, dyrektorzy i członkowie zarządu muszą chronić majątek Spółki i zapewniać, aby był on wykorzystywany w sposób efektywny.

  Poufność
  Pracownicy, dyrektorzy i członkowie zarządu powinni zachować w poufności informacje powierzone im przez Spółkę, jej klientów i dostawców, z wyjątkiem gdy informacje są ujawniane po uzyskaniu na to pozwolenia lub wymagają tego przepisy prawa. Informacje poufne obejmują wszelkie informacje, które nie zostały podane do publicznej wiadomości.

  Zachęta do zgłaszania wszelkich działań bezprawnych lub nieetycznych
  Wiele dziedzin prawa jest bardzo skomplikowanych, jak na przykład przepisy dotyczące papierów wartościowych i przepisy antymonopolowe. Spółka zachęca pracowników, aby zgłaszali się do swoich przełożonych, kierowników lub innych osób w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu postępowania w danej sytuacji. Pracownicy powinni też zgłaszać wszelkie naruszenia przepisów prawa, regulacji, regulaminów lub Kodeksu Etyki w Biznesie do Prezesa Spółki lub podmiotu zależnego lub do powołanego w tym celu rzecznika. Przeciwko nikomu, kto zgłosi tego rodzaju informacje w dobrej wierze, nie zostaną podjęte żadne działania odwetowe.

  Odstąpienie od stosowania Kodeksu Etyki w Biznesie
  Kodeks Etyki w Biznesie musi być bezwzględnie przestrzegany.

  Informacje na temat łańcucha dostaw

  Jawne informacje na temat łańcucha dostaw
  4 maja 2012 r.

  Rozszerzony łańcuch dostaw i zrównoważone surowce
  Simpson Manufacturing Co., Inc. i jej podmioty zależne dążą do zapewnienia, aby wszelkie wytwarzane lub nabywane artykuły były produkowane zgodnie z przepisami lokalnego prawa i Kodeksem Etyki w Biznesie. Współpracujący z nami dostawcy powinni zapewniać bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, w którym pracownicy nie są dyskryminowani ani nękani, gdzie szanuje się prawa człowieka i środowisko naturalne. Staramy się budować i utrzymywać etyczne relacje z dostawcami w dłuższej perspektywie czasu, przynoszące korzyści obu stronom.
  Uznajemy, że pozyskiwanie niektórych materiałów i surowców może mieć znaczący wpływ w wymiarze społecznym i ekonomicznym – zarówno pozytywny jak i negatywny, dlatego też staramy się identyfikować i ograniczać w naszym łańcuchu dostaw materiały, których wykorzystanie wywiera negatywne skutki. W szczególności zwracamy uwagę na te pochodzące z regionów świata objętych konfliktami, jak Demokratyczna Republika Kongo. Zamierzamy informować naszych dostawców o naszych niepokojach w tym zakresie i prosić, aby dostarczali tylko takie materiały, które zostały pozyskane poprzez zweryfikowany łańcuch dostaw, aby zapewnić, że w żadnym momencie nie przyczyniły się one do  finansowania jakiegokolwiek konfliktu.

  Zgodność działania z obowiązującą w Kalifornii ustawą o przejrzystości w łańcuchu dostaw z 2010 roku (SB 657)
  Zgodnie z obowiązującą w Kalifornii ustawą o przejrzystości w łańcuchu dostaw z 2010 roku (SB 657), wiele spółek prowadzących działalność wytwórczą lub sprzedających wyroby w stanie Kalifornia jest zobowiązanych do ujawniania informacji na temat podejmowanych przez siebie starań w zakresie przeciwdziałania pracy przymusowej i handlu ludźmi. Simpson Manufacturing Co., Inc. i jej podmioty zależne popierają działania mające na celu wyeliminowanie pracy przymusowej i handlu ludźmi. Zamierzamy informować naszych dostawców o naszych niepokojach w tym zakresie i prosić, aby dostarczali nam towary i usługi, które nie powstały z naruszeniem tych podstawowych praw człowieka. Będziemy także prosić, aby przedstawili nam przyjęte przez siebie procedury, które mają nie dopuścić do stosowania pracy przymusowej i handlu ludźmi w ich łańcuchu dostaw.

  Polityka prywatności

  Polityka ochrony i prywatności danych

  Aktualizacja 5 maja 2014 r.
   I. Wstęp
  Spółka Simpson Manufacturing Company, Inc., (spółka Simpson) przykłada dużą wagę do poszanowania prywatności i relacji łączących ją z otoczeniem. Stara się przy tym zapewnić środowisko biznesowe, w którym panuje szczerość, uczciwość i wysokie standardy etyczne.
  Spółka Simpson i jej podmioty zależne zaświadczają w ramach samocertyfikacji, że przestrzegają zasad programu „bezpiecznej przystani” (Safe Harbor) obowiązującego między USA a Unią Europejską oraz USA a Szwajcarią, określonego przez Departament Handlu USA w odniesieniu do zbierania, przechowywania, przekazywania, wykorzystywania i przetwarzania w inny sposób danych osobowych klientów i konsumentów z państw członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii. Dodatkowo, zagraniczne podmioty zależne spółki Simpson w Europie zaświadczają, że przestrzegają wszelkich przepisów lokalnych, których nie obejmuje powyższa polityka.
  Certyfikacja spółki Simpson w sprawie bezpiecznej przystani znajduje się na stronie https://safeharbor.export.gov/list.aspx. Więcej informacji na temat zasad bezpiecznej przystani można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Handlu USA pod adresem http://export.gov/safeharbor/.
  Na potrzeby niniejszej polityki, „dane osobowe” oznaczają informacje, które (i) są przekazywane z państw członkowskich Unii Europejskiej i /lub Szwajcarii do USA, (ii) są zapisane w dowolnej formie, (iii) dotyczą zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania konsumenta (pracownika, dostawcy lub konsultanta) lub klienta, oraz (iv) mogą zostać powiązane z takim konsumentem lub klientem. Niniejsza polityka przedstawia w zarysie ogólne procedury i praktyki mające na celu wdrożenie zasad prywatności określonych w programie „bezpiecznej przystani” dla danych osobowych w postaci online lub offline.

  II. Zasady prywatności „bezpiecznej przystani”
  Praktyki działania spółki Simpson w zakresie zbierania, przechowywania, przekazywania, wykorzystywania i przetwarzania w inny sposób danych osobowych są zgodne z określonymi w programie  „bezpiecznej przystani” zasadami dotyczącymi informacji, wyboru, dalszego przekazania, dostępu, bezpieczeństwa, integralności danych i zapewnienia prawu skuteczności.

  Informacja
  Poprzez swoją stronę internetową lub za pomocą innych środków, spółka Simpson informuje konsumentów i klientów na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w jakim celu dane osobowe są zbierane i do jakiego celu są wykorzystane oraz jak można się ze spółką skontaktować w sprawie stosowanych przez nią praktyk dotyczących danych osobowych.
  Spółka Simpson nie ujawnia danych osobowych stronom trzecim.

  Cel w jakim dane osobowe są zbierane i do jakiego są wykorzystywane
  Spółka Simpson zbiera określone dane osobowe takie jak:
  •    Dla pracowników: imię i nazwisko, tytuł, numer działu, adres domowy, numery telefonów, adres e-mail, data zatrudnienia, data urodzenia, płeć, tytuły akademickie oraz informacje o wynagrodzeniu.
  •    Dla dostawców i klientów: nazwa/ imię i nazwisko, adres, informacje bankowe oraz sposoby płatności.
  Spółka Simpson może zbierać dane określone w ramach programu „bezpiecznej przystani” jako wrażliwe dane osobowe.
  Dane osobowe i wrażliwe są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz w celu przestrzegania obowiązków prawnych, polityk i procedur wiążących dla spółki. Ze względu na ich wyjątkowy charakter, spółka Simpson wprowadziła na swojej stronie internetowej procedury informowania o naruszeniach w tym zakresie (whistleblower).
  Spółka Simpson może ujawnić dane osobowe (i) jeśli jest do tego zobowiązana na mocy przepisów prawa lub zgodnie z toczącym się postępowaniem prawnym, (ii) organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym na podstawie możliwego do wyegzekwowania nakazu lub zgodnie z obowiązującym prawem, lub (iii) jeśli jest przekonana, że ujawnienie informacji jest konieczne lub właściwe, aby nie dopuścić do uszczerbku na osobie lub szkody finansowej, lub w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzenia o prowadzenie lub faktycznego prowadzenia nielegalnej działalności.
  Spółka Simpson nie wykorzystuje danych osobowych do celów, które są niezgodne z tymi, do jakich takie informacje zostały pierwotnie zebrane bez poinformowania o tym odpowiednich konsumentów i umożliwienia im niewyrażenia na to zgody (opcja opt-out).

  Dalsze przekazanie danych osobowych
  Spółka Simpson może ujawniać dane osobowe usługodawcom zatrudnionym w celu wykonywania usług w jej imieniu. Usługodawcy, którym dane osobowe są ujawniane, a do których nie mają zastosowania przepisy prawa oparte o unijną dyrektywę o ochronie danych osobowych i /lub szwajcarską ustawę federalną o ochronie danych osobowych (FADP), są proszeni o (i) uznanie zasad „bezpiecznej przystani” na piśmie albo (ii) umowne zobowiązanie się do zapewnienia ochrony danych osobowych na co najmniej takim samym poziomie jaki przewidują zasady „bezpiecznej przystani”.

  Dostęp do danych osobowych
  Spółka Simpson zapewnia konsumentom i klientom zasadny dostęp do danych osobowych zbieranych na ich temat. Umożliwiamy także w rozsądnym zakresie poprawianie, zmianę lub usunięcie danych, które są niedokładne. Konsumenci i klienci mają także prawo sprzeciwić się z uzasadnionych przyczyn przechowywaniu danych osobowych, z wyjątkiem gdy ma to miejscu w celu wypełnienia obowiązków prawnych. Spółka Simpson może odmówić dostępu do danych osobowych lub ograniczyć taki dostęp, jeśli jego udzielenie byłoby zbyt uciążliwe lub kosztowne w danej sytuacji lub w innych okolicznościach, na które zezwalają zasady „bezpiecznej przystani”. W celu uzyskania dostępu do danych osobowych, konsumenci lub klienci mogą skontaktować się ze spółką Simpson w sposób określony w punkcie Kontakt poniżej.

  Bezpieczeństwo danych osobowych
  Spółka Simpson stosuje zasadne administracyjne, techniczne i fizyczne mechanizmy ochrony, aby chronić dane osobowe przed  utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

  Integralność danych
  Spółka Simpson wprowadziła procedury służące okresowej weryfikacji, czy zasady „bezpiecznej przystani” zostały wdrożone i są przestrzegane. Przeprowadzamy coroczną samoocenę stosowanych przez nas praktyk w odniesieniu do danych osobowych, aby potwierdzić, że składne przez nas oświadczenia w tym zakresie są prawdziwe, a stosowna polityka prywatności jest realizowana w przedstawiany sposób.

  Zapewnienie prawu skuteczności i nadzór
  Pracownicy będą odpowiednio szkoleni w zakresie dotyczącym przestrzegania powyższych zasad. Jeśli zostanie stwierdzone, że pracownik naruszył niniejszą politykę, zostaną wobec niego podjęte działania dyscyplinarne, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.
  Kierownictwo spółki Simpson wyznaczyło Globalnego Kierownika ds. Zgodności (Global Compliance Manager), który będzie odpowiedzialny za zarządzanie, interpretowanie i stosowanie niniejszej polityki oraz udzielanie odpowiedzi na wszelkie związane z nią pytania. Wiceprezes ds. Audytu Wewnętrznego będzie odpowiedzialny za monitoring i okresowe badania zgodności z polityką oraz coroczne procedury samooceny. Konsumenci i klienci mogą składać skargi związane z przetwarzaniem przez spółkę Simpson ich danych osobowych zgodnie z zasadami „bezpiecznej przystani” do Globalnego Kierownika ds. Zgodności. Spółka Simpson zbada i postara się rozstrzygnąć takie skargi i spory dotyczące wykorzystania i ujawniania danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej polityce. Spółka Simpson podlega przepisom prawa i zasadom określonym przez Federalną Komisję Handlu i podejmie działania w celu rozwiązania wszelkich kwestii jakie mogą wyniknąć z nieprzestrzegania zasad „bezpiecznej przystani”.

  III. Kontakt
  Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności „bezpiecznej przystani” lub stosowanych przez nas praktyk dotyczących danych osobowych prosimy kierować poprzez naszą stronę internetową lub pisząc na adres:
  Simpson Manufacturing Company, Inc.
  Do wiadomości: Global Compliance Manager
  5956 West Las Positas Blvd
  Pleasanton, CA 94588
  USA

Contact

Simpson Strong-Tie Polska

Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.

ul. Karczunkowska 42
02-871 Warszawa
Polska