Polityka ochrony i prywatności danych


1. WPROWADZENIE:

W firmie Simpson Manufacturing Company, Inc. oraz w powiązanych z nią podmiotach (odtąd wspólnie „Simpson”) cenimy zaufanie naszych klientów i pracowników.  Podczas przetwarzania ich danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zachować zgodność z naszymi podstawowymi wartościami rzetelności, wysokich standardów etycznych i uczciwości.  Poniższe zasady ochrony prywatności opisują nasze podejście do przetwarzania danych osobowych oraz określają zasady i procedury będące częścią naszego globalnego programu zgodności w obszarze prywatności.


2. ZAKRES:

Zasady obowiązują wszystkie krajowe i międzynarodowe oddziały, pracowników i spółki zależne firmy Simpson Manufacturing Co., Inc.
                                   

3. DEFINICJE:

Na użytek niniejszych zasad ochrony prywatności, termin „dane osobowe” oznacza jakiekolwiek informacje identyfikujące osobę lub dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby. Mogą to być imię i nazwisko, adres e-mail lub inne informacje powiązane z konkretną osobą.  Dane osobowe mogą dotyczyć dowolnej osoby, włącznie z klientami, pracownikami i dostawcami firmy Simpson.  Termin „przetwarzanie” odnosi się do zbierania, wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania, przekazywania, ujawniania danych osobowych lub dowolnych innych działań wykonywanych w odniesieniu do tych danych.
 

4. ZASADY:

1.Zbieranie i wykorzystanie

Naszym celem jest zbieranie wyłącznie danych osobowych, które można racjonalnie uznać za niezbędne do osiągnięcia uzasadnionych celów biznesowych oraz wykorzystywanie danych osobowych w sposób zgodny z tymi celami.

2.Transparentność i powiadomienia

Informacje dotyczące naszego postępowania w obszarze prywatności udostępniamy zgodnie z obowiązującym prawem osobom, których dane osobowe przetwarzamy.  Na przykład publikujemy zasady ochrony prywatności na naszych witrynach internetowych, aby informować użytkowników o naszych praktykach ochrony prywatności. Zgodnie z wymaganiami lokalnego prawa w niektórych krajach możemy przekazywać informacje o ochronie ich danych osobowych pracownikom.  Staramy się, aby udostępniane przez nas informacje były przejrzyste i łatwe do zrozumienia.

Informacje te mogą obejmować między innymi:

  • typy zbieranych danych osobowych;
  • możliwe sposoby wykorzystania danych osobowych;
  • typy podmiotów trzecich, którym dane osobowe mogą zostać ujawnione;
  • powiadomienie o przekazywaniu danych osobowych do innych krajów, w tym Stanów Zjednoczonych;
  • opis praw i możliwości przysługujących osobie w odniesieniu do jej danych osobowych;
  • sposób przekazywania nam zapytań i obaw dotyczących prywatności.

3.Możliwości decyzji

W odpowiednich przypadkach oferujemy osobom możliwość decydowania o przetwarzaniu ich danych osobowych.  W szczególności decyzje takie dotyczą wykorzystania lub udostępniania danych osobowych na potrzeby marketingu.  W zależności od obowiązującego prawa, newralgiczności danych osobowych oraz uzasadnionych oczekiwań decyzja może mieć formę wyraźnej zgody lub zgody dorozumianej.  Dokładamy starań, aby udostępniać przejrzyste i proste metody korzystania z tych możliwości i modyfikowania podjętych decyzji oraz, w odpowiednich przypadkach, wycofania zgody.
 

4.Dostęp i korekty

Zgodnie z obowiązującym prawem udostępniamy osobom uzasadnione możliwości przeglądania i poprawiania przechowywanych przez nas danych osobowych tych osób.
 

5.Udostępnianie

Dane osobowe możemy przekazywać innym spółkom Simpson, usługodawcom świadczącym usługi na naszą rzecz oraz innych podmiotom trzecim w zakresie wymaganym lub dopuszczalnym zgodnie z obowiązującym prawem.  Podejmujemy działania celem zagwarantowania, że dane osobowe są ujawniane podmiotom trzecim wyłącznie z uzasadnionych przyczyn biznesowych oraz wymagamy od zewnętrznych usługodawców zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych powierzanych im przez firmę Simpson. Stosujemy też środki nakierowane na zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transgranicznego przekazywania danych osobowych.

6.Bezpieczeństwo

Stosujemy administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa, których celem jest ochrona danych osobowych przed utratą, nadużyciem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem. Od naszych pracowników wymagamy postępowania zgodnie z zasadami i procedurami bezpieczeństwa firmy Simpson.

Firma Simpson może być zobowiązana do powiadomienia osób lub organów nadzoru o naruszeniach bezpieczeństwa określonych danych osobowych. Każdy pracownik posiadający wiedzę na temat możliwego incydentu dotyczącego bezpieczeństwa danych powinien bezzwłocznie zgłaszać się do:

Osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo danych w firmie Simpson:   

lub

Dyrektora ds. bezpieczeństwa:    InfoSec@strongtie.com
 

7.Integralność, zatrzymywanie i usuwanie

Podejmujemy uzasadnione działania zapewniające, że wykorzystywane przez nas dane osobowe są precyzyjne, istotne, kompletne i aktualne dla celów, dla których mają być wykorzystywane. Zatrzymujemy i usuwany dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i politykami firmy. Od pracowników usuwających dane osobowe wymagamy stosowania bezpiecznych metod, które uniemożliwiają odczytanie i użycie danych osobowych (np. poprzez zniszczenie w niszczarce lub rozmagnesowanie nośników).
 

8.Rozliczalność i zgodność

Stosujemy globalny program ochrony prywatności pozwalający zachować zgodność z tymi zasadami ochrony prywatności. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszego globalnego programu ochrony prywatności lub przekazać pytania lub obawy, należy kontaktować się z:

Globalnym dyrektorem ds. zgodności:   

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące tej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:

SIMPSON Strong-Tie Sp. z o.o.
tel.: 48 22 865 22 00
fax: 48 22 865 22 10