Polityka prywatności

Polityka ochrony i prywatności danych

Aktualizacja 5 maja 2014 r.
 I. Wstęp
Spółka Simpson Manufacturing Company, Inc., (spółka Simpson) przykłada dużą wagę do poszanowania prywatności i relacji łączących ją z otoczeniem. Stara się przy tym zapewnić środowisko biznesowe, w którym panuje szczerość, uczciwość i wysokie standardy etyczne.
Spółka Simpson i jej podmioty zależne zaświadczają w ramach samocertyfikacji, że przestrzegają zasad programu „bezpiecznej przystani” (Safe Harbor) obowiązującego między USA a Unią Europejską oraz USA a Szwajcarią, określonego przez Departament Handlu USA w odniesieniu do zbierania, przechowywania, przekazywania, wykorzystywania i przetwarzania w inny sposób danych osobowych klientów i konsumentów z państw członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii. Dodatkowo, zagraniczne podmioty zależne spółki Simpson w Europie zaświadczają, że przestrzegają wszelkich przepisów lokalnych, których nie obejmuje powyższa polityka.
Certyfikacja spółki Simpson w sprawie bezpiecznej przystani znajduje się na stronie https://safeharbor.export.gov/list.aspx. Więcej informacji na temat zasad bezpiecznej przystani można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Handlu USA pod adresem http://export.gov/safeharbor/.
Na potrzeby niniejszej polityki, „dane osobowe” oznaczają informacje, które (i) są przekazywane z państw członkowskich Unii Europejskiej i /lub Szwajcarii do USA, (ii) są zapisane w dowolnej formie, (iii) dotyczą zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania konsumenta (pracownika, dostawcy lub konsultanta) lub klienta, oraz (iv) mogą zostać powiązane z takim konsumentem lub klientem. Niniejsza polityka przedstawia w zarysie ogólne procedury i praktyki mające na celu wdrożenie zasad prywatności określonych w programie „bezpiecznej przystani” dla danych osobowych w postaci online lub offline.

II. Zasady prywatności „bezpiecznej przystani”
Praktyki działania spółki Simpson w zakresie zbierania, przechowywania, przekazywania, wykorzystywania i przetwarzania w inny sposób danych osobowych są zgodne z określonymi w programie  „bezpiecznej przystani” zasadami dotyczącymi informacji, wyboru, dalszego przekazania, dostępu, bezpieczeństwa, integralności danych i zapewnienia prawu skuteczności.

Informacja
Poprzez swoją stronę internetową lub za pomocą innych środków, spółka Simpson informuje konsumentów i klientów na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w jakim celu dane osobowe są zbierane i do jakiego celu są wykorzystane oraz jak można się ze spółką skontaktować w sprawie stosowanych przez nią praktyk dotyczących danych osobowych.
Spółka Simpson nie ujawnia danych osobowych stronom trzecim.

Cel w jakim dane osobowe są zbierane i do jakiego są wykorzystywane
Spółka Simpson zbiera określone dane osobowe takie jak:
•    Dla pracowników: imię i nazwisko, tytuł, numer działu, adres domowy, numery telefonów, adres e-mail, data zatrudnienia, data urodzenia, płeć, tytuły akademickie oraz informacje o wynagrodzeniu.
•    Dla dostawców i klientów: nazwa/ imię i nazwisko, adres, informacje bankowe oraz sposoby płatności.
Spółka Simpson może zbierać dane określone w ramach programu „bezpiecznej przystani” jako wrażliwe dane osobowe.
Dane osobowe i wrażliwe są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz w celu przestrzegania obowiązków prawnych, polityk i procedur wiążących dla spółki. Ze względu na ich wyjątkowy charakter, spółka Simpson wprowadziła na swojej stronie internetowej procedury informowania o naruszeniach w tym zakresie (whistleblower).
Spółka Simpson może ujawnić dane osobowe (i) jeśli jest do tego zobowiązana na mocy przepisów prawa lub zgodnie z toczącym się postępowaniem prawnym, (ii) organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym na podstawie możliwego do wyegzekwowania nakazu lub zgodnie z obowiązującym prawem, lub (iii) jeśli jest przekonana, że ujawnienie informacji jest konieczne lub właściwe, aby nie dopuścić do uszczerbku na osobie lub szkody finansowej, lub w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzenia o prowadzenie lub faktycznego prowadzenia nielegalnej działalności.
Spółka Simpson nie wykorzystuje danych osobowych do celów, które są niezgodne z tymi, do jakich takie informacje zostały pierwotnie zebrane bez poinformowania o tym odpowiednich konsumentów i umożliwienia im niewyrażenia na to zgody (opcja opt-out).

Dalsze przekazanie danych osobowych
Spółka Simpson może ujawniać dane osobowe usługodawcom zatrudnionym w celu wykonywania usług w jej imieniu. Usługodawcy, którym dane osobowe są ujawniane, a do których nie mają zastosowania przepisy prawa oparte o unijną dyrektywę o ochronie danych osobowych i /lub szwajcarską ustawę federalną o ochronie danych osobowych (FADP), są proszeni o (i) uznanie zasad „bezpiecznej przystani” na piśmie albo (ii) umowne zobowiązanie się do zapewnienia ochrony danych osobowych na co najmniej takim samym poziomie jaki przewidują zasady „bezpiecznej przystani”.

Dostęp do danych osobowych
Spółka Simpson zapewnia konsumentom i klientom zasadny dostęp do danych osobowych zbieranych na ich temat. Umożliwiamy także w rozsądnym zakresie poprawianie, zmianę lub usunięcie danych, które są niedokładne. Konsumenci i klienci mają także prawo sprzeciwić się z uzasadnionych przyczyn przechowywaniu danych osobowych, z wyjątkiem gdy ma to miejscu w celu wypełnienia obowiązków prawnych. Spółka Simpson może odmówić dostępu do danych osobowych lub ograniczyć taki dostęp, jeśli jego udzielenie byłoby zbyt uciążliwe lub kosztowne w danej sytuacji lub w innych okolicznościach, na które zezwalają zasady „bezpiecznej przystani”. W celu uzyskania dostępu do danych osobowych, konsumenci lub klienci mogą skontaktować się ze spółką Simpson w sposób określony w punkcie Kontakt poniżej.

Bezpieczeństwo danych osobowych
Spółka Simpson stosuje zasadne administracyjne, techniczne i fizyczne mechanizmy ochrony, aby chronić dane osobowe przed  utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

Integralność danych
Spółka Simpson wprowadziła procedury służące okresowej weryfikacji, czy zasady „bezpiecznej przystani” zostały wdrożone i są przestrzegane. Przeprowadzamy coroczną samoocenę stosowanych przez nas praktyk w odniesieniu do danych osobowych, aby potwierdzić, że składne przez nas oświadczenia w tym zakresie są prawdziwe, a stosowna polityka prywatności jest realizowana w przedstawiany sposób.

Zapewnienie prawu skuteczności i nadzór
Pracownicy będą odpowiednio szkoleni w zakresie dotyczącym przestrzegania powyższych zasad. Jeśli zostanie stwierdzone, że pracownik naruszył niniejszą politykę, zostaną wobec niego podjęte działania dyscyplinarne, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.
Kierownictwo spółki Simpson wyznaczyło Globalnego Kierownika ds. Zgodności (Global Compliance Manager), który będzie odpowiedzialny za zarządzanie, interpretowanie i stosowanie niniejszej polityki oraz udzielanie odpowiedzi na wszelkie związane z nią pytania. Wiceprezes ds. Audytu Wewnętrznego będzie odpowiedzialny za monitoring i okresowe badania zgodności z polityką oraz coroczne procedury samooceny. Konsumenci i klienci mogą składać skargi związane z przetwarzaniem przez spółkę Simpson ich danych osobowych zgodnie z zasadami „bezpiecznej przystani” do Globalnego Kierownika ds. Zgodności. Spółka Simpson zbada i postara się rozstrzygnąć takie skargi i spory dotyczące wykorzystania i ujawniania danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej polityce. Spółka Simpson podlega przepisom prawa i zasadom określonym przez Federalną Komisję Handlu i podejmie działania w celu rozwiązania wszelkich kwestii jakie mogą wyniknąć z nieprzestrzegania zasad „bezpiecznej przystani”.

III. Kontakt
Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności „bezpiecznej przystani” lub stosowanych przez nas praktyk dotyczących danych osobowych prosimy kierować poprzez naszą stronę internetową lub pisząc na adres:
Simpson Manufacturing Company, Inc.
Do wiadomości: Global Compliance Manager
5956 West Las Positas Blvd
Pleasanton, CA 94588
USA

 

Copyright © 2010, Simpson Strong-Tie Co., Inc. All Rights Reserved
Contact Webmaster with questions or comments.