Kodeks Etyki w Biznesie

1 listopada 2011 r.
W Simpson Manufacturing Co., Inc. i jej podmiotach zależnych, w tym w Simpson Strong-Tie Sp. z o.o. oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy, dyrektorzy i członkowie zarządu będą odnosić się do siebie nawzajem, naszych klientów i dostawców z dobrą wolą, zaufaniem i szacunkiem. Spółka przykłada dużą wagę do uczciwości, zachowania wysokich standardów etycznych oraz przestrzegania przepisów prawa, regulacji i regulaminów.

Poniżej określone są wytyczne dotyczące stosowania takich zasad:

Przestrzeganie przepisów prawa, regulacji i regulaminów
Rachunkowość: Należy postępować zgodnie z przyjętymi zasadami i środkami kontroli wymaganymi przez Amerykańską Komisję ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Amerykańską Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) oraz Nowojorską Giełdę (NYSE). Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać od Dyrektora Finansowego Spółki.

Równe traktowanie w zatrudnieniu i przeciwdziałanie dyskryminacji: Spółka stosuje odpowiednie praktyki działania, aby zapewnić w pełni równe traktowanie w zatrudnieniu. Oczekujemy także, że nasi pracownicy będą wykonywać swoją pracę w sposób profesjonalny, dbając o dobro swoich współpracowników. Zabronione jest nękanie jakiegokolwiek pracownika przez innego, niezależnie od łączącego ich stosunku podwładności. Pracownik, który doświadczy nękania, powinien zawiadomić o tym swojego przełożonego lub kierownika oddziału. Jeśli pracownik nie jest zadowolony ze sposobu załatwienia jego sprawy, powinien zgłosić się do Prezesa Simpson Strong-Tie lub Prezesa Simpson Manufacturing.

Przepisy dotyczące papierów wartościowych: Pracownikom Spółki nie wolno zawierać transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe Spółki, dla korzyści swojej, członków swojej rodziny lub innych osób, w oparciu o znajdujące się w ich posiadaniu istotne informacje na temat Spółki, które nie są dostępne publicznie (informacje wewnętrzne). Ponadto pracownikom nie wolno nikomu przekazywać takich informacji wewnętrznych. Informacje wewnętrzne to informacje na temat działalności Spółki, których Spółka nie podała do publicznej wiadomości, takie jak szacunkowe zyski, wszczęcie lub wynik sporów sądowych, fuzje i przejęcia lub inne, które mogą mieć wpływy na majątek Spółki, a tym samym na cenę jej akcji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w materiałach na temat polityki i procedur Insider Trading, dostępnych u Dyrektora Finansowego Spółki.

Przepisy antymonopolowe: Nigdy nie rozmawiamy o naszych cenach z konkurentami. Nie zawieramy nielegalnych porozumień ani nie podejmujemy nielegalnych praktyk ograniczających działalność handlową. Dodatkowe informacje na temat przepisów antymonopolowych można uzyskać od Prezesa  Simpson Strong-Tie lub Prezesa Simpson Manufacturing.
Przepisy antykorupcyjne: Oczekujemy, że nasi członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy i przedstawiciele będą przestrzegać wszystkich przepisów krajowych i zagranicznych w trakcie działalności prowadzonej poza terytorium USA, w tym, między innymi amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA).

BHP
Spółka dąży do zapewnienia czystego, bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Od wszystkich pracowników oczekujemy przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz postępowania zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznej pracy.

Prowadzenie dokumentacji i przekazywanie informacji
Wszelkie dokumenty i przekazywane informacje muszą być dokładne, kompletne, uczciwe i przekazywane na czas.
 
Konflikt interesów
Każdy pracownik, dyrektor i członek zarządu powinien podejmować decyzje w najlepszym interesie Spółki, a nie dla swojej osobistej korzyści. Może dojść do konfliktu interesów, gdy pracownik, dyrektor lub członek zarządu podejmuje działania lub posiada osobiste interesy, które mogą mu utrudnić wykonywanie swojej pracy dla Spółki w sposób obiektywny i skuteczny. Może to dotyczyć dodatkowych interesów, dodatkowego zatrudnienia, dodatkowych inwestycji lub relacji biznesowych z osobami znajomymi lub krewnymi, które mogą prowadzić do konfliktu interesów. Pracownicy, dyrektorzy i członkowie zarządu powinni zgłaszać każdy potencjalny konflikt interesów i nie wolno im podejmować żadnych działań dla swojej osobistej korzyści, o których dowiedzą się w wyniku wykorzystania majątku, informacji lub pozycji Spółki. Pracownikom nie wolno przyjmować poczęstunków, rozrywki, podróży, gratyfikacji, towarów lub materiałów promocyjnych, które mogłyby wpłynąć na ich obiektywizm przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Pracownikom zasadniczo nie wolno przyjmować żadnych takich podarunków o wartości powyżej 50 USD. Podczas niektórych imprez biznesowych powyższa kwota może ulec przekroczeniu. Udział pracownika w takich imprezach wymaga zgody przełożonego.

Uczciwe traktowanie
Pracownicy, dyrektorzy i członkowie zarządu powinni dążyć do uczciwego traktowania klientów i dostawców Spółki, a także siebie nawzajem. Nikt nie powinien wykorzystywać drugiej osoby w wyniku manipulowania istotnymi faktami lub ich nieprawdziwego przedstawiania.

Jakość
Produkty spełniające nasze standardy jakości są istotą naszego sukcesu. Każda osoba w Spółce jest odpowiedzialna za jakość produktów i musi dbać o zapewnienie skutecznego działania Systemu Zarządzania Jakością. Dodatkowe informacje na temat zasad jakości obowiązujących w Spółce można uzyskać od swojego przełożonego.
Ochrona i należyte wykorzystywanie majątku Spółki
Wszyscy pracownicy, dyrektorzy i członkowie zarządu muszą chronić majątek Spółki i zapewniać, aby był on wykorzystywany w sposób efektywny.

Poufność
Pracownicy, dyrektorzy i członkowie zarządu powinni zachować w poufności informacje powierzone im przez Spółkę, jej klientów i dostawców, z wyjątkiem gdy informacje są ujawniane po uzyskaniu na to pozwolenia lub wymagają tego przepisy prawa. Informacje poufne obejmują wszelkie informacje, które nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Zachęta do zgłaszania wszelkich działań bezprawnych lub nieetycznych
Wiele dziedzin prawa jest bardzo skomplikowanych, jak na przykład przepisy dotyczące papierów wartościowych i przepisy antymonopolowe. Spółka zachęca pracowników, aby zgłaszali się do swoich przełożonych, kierowników lub innych osób w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu postępowania w danej sytuacji. Pracownicy powinni też zgłaszać wszelkie naruszenia przepisów prawa, regulacji, regulaminów lub Kodeksu Etyki w Biznesie do Prezesa Spółki lub podmiotu zależnego lub do powołanego w tym celu rzecznika. Przeciwko nikomu, kto zgłosi tego rodzaju informacje w dobrej wierze, nie zostaną podjęte żadne działania odwetowe.

Odstąpienie od stosowania Kodeksu Etyki w Biznesie
Kodeks Etyki w Biznesie musi być bezwzględnie przestrzegany.

 

Copyright © 2010, Simpson Strong-Tie Co., Inc. All Rights Reserved
Contact Webmaster with questions or comments.